Na 14. redni seji Glavnega odbora SZD (GO), ki je bila v četrtek, 23. junija 2016, je predsednik SZD prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., seznanil prisotne, da bo XIV. kongres in 153. redna – letos tudi volilna – skupščina SZD 14. in 15. oktobra 2016 v Austria Trend Hotelu v Ljubljani.

Strokovna tema bo Izzivi pri obvladovanju nalezljivih bolezni. Organizirana bo tudi okrogla miza s stanovsko temo, uvodničarji bodo s področja etike, prava, predstavljen pa bo tudi klinični vidik. Letošnji kongres se bo zaključil z volitvami, volilo se bo predsednika, dva podpredsednika (eden iz vrst stomatologov, razen če je predsednik stomatolog), generalnega sekretarja, tri člane nadzornega odbora in pet članov častnega razsodišča SZD. Volijo elektorji, ki jih imenujejo regijska zdravniška društva, in sicer 1 (enega) na 50 (petdeset) članov. Organizirana bosta tudi imenovanje častnih članov in podelitev priznanja »Marka Gerbca« in priznanja »dr. Franca Derganca«.

Program (.doc datoteka)

Kandidacijski postopek (.doc datoteka)

Razpis za priznanja (.doc datoteka)

Na SZD smo pripravili predlog dopolnil Statuta SZD, ki bo omogočil ustanovitev Medicinske akademije Slovenskega zdravniškega društva. Sprejet bo pravilnik, kjer bo opredeljeno imenovanje članov, pogoji za članstvo, določeno bo, kdo voli ustanovne člane, poslanstvo akademije in ne nazadnje tudi zgornje število članov. Aktivnosti v smeri ustanovitve akademije se bodo še nadaljevale.

Vsakoletni natečaj za mednarodne Medisove nagrade za medicinske dosežke je namenjen raziskovalcem in strokovnjakom, ki so predstavili ali objavili svoje znanstveno-raziskovalno delo na specifičnem medicinskem področju.

V letu 2016 Medis vabi k sodelovanju in prijavi vse strokovnjake iz področij alergologije, anesteziologije, farmacije, nevrologije, oftalmologije, pediatrije, pulmologije, revmatologije ali urologije, da sodelujejo s svojimi raziskovalnimi prispevki.

Kriteriji za prijavo

V natečaju lahko sodelujete s svojimi znanstveno-raziskovalnimi prispevki, ki ste jih predstavili na pomembnem evropskem ali svetovnem kongresu v obliki posterja ali ustne prezentacije, ali s člankom, ki je bil objavljen v prepoznavni zdravstveni publikaciji s faktorjem vpliva (Impact Factor) več kot 1,5.

Raziskovalno delo mora biti sprejeto in predstavljeno oziroma objavljeno med

1. septembrom 2015 in 31. avgustom 2016.

Natečaj je razpisan v osmih državah, v katerih Medis posluje: Avstrija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Slovenija, Srbija.

Strokovna žirija, ki jo sestavljajo mednarodno priznani zdravniki različnih specialnosti, bo izbrala finaliste in po enega zmagovalca iz vsakega razpisanega medicinskega raziskovalnega področja.

Prijave do: 15. september 2016

Prijave na: awards.medis.si

Nagrada Medis Awards:

  • skulptura iz brona, imenovana Bodočnost (Future)
  • finančna vzpodbuda v višini bruto 2.500 €

Finalisti in člani strokovne žirije bodo povabljeni na slavnostno prireditev ob podelitvi nagrad, ki bo konec novembra 2016 v Ljubljani. Prijavite se in postanite del Medis Awards mreže priznanih strokovnjakov!

Več informacij o natečaju:

awards.medis.si

awards@medis.si

Oglas Medis Awards (.pdf datoteka)

ZVEZA DRUŠTEV – SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO

vabi

STROKOVNE SEKCIJE IN ZDRUŽENJA SZD, ZDRAVNIŠKA DRUŠTVA IN POSAMEZNE ČLANE,

da pripravijo predloge za

PODELITEV PRIZNANJ »ČASNI ČLAN SZD«

PODELITEV PRIZNANJA »MARKA GERBCA«

PODELITEV PRIZNANJA »DR. FRANCA DERGANCA«

Predloge za vsa priznanja Slovenskega zdravniškega društva bodo obravnavale komisije za posamezno priznanje pri SZD.

Vsa priznanja bodo podeljena na XIV. kongresu Slovenskega zdravniškega društva, ki bo 14. in 15. oktobra 2016 v Ljubljani.

Pravilniki za podelitev vseh treh priznanj so na voljo v tajništvu in spletni strani Slovenskega zdravniškega društva: http://www.szd.si

Predloge za posamezno priznanje pošljite na naslov:

Zveza društev – Slovenskega zdravniškega društva, Dunajska 162, 1000 Ljubljana ali tajnistvo@szd.si , najkasneje do 30.08.2016.

Odziv je bil dober, prisotni so bili predstavniki treh največjih in regijskih urgentnih centrov ter mag. Andrej Bručan, dr. med., kot pooblaščenec Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS). Andrej Bručan je namreč pripravil poročilo o UC, potem ko je obiskal 10 od 12 urgentnih centrov ter se soočil z njihovimi problemi in pomanjkljivostmi. Na sestanku je bilo prisotnih nekaj predsednikov Strokovnih svetov – zastopane pa so bile vse stroke, ki sodelujejo v urgentnih centrih. Ugotovitve in izhodišča, ki so jih sprejeli, so:

  • Urgentni centri prinašajo dodano vrednost, stroka jih podpira, potrebne pa so nekatere spremembe oz. dopolnitve.
  • Urgentnih zdravnikov specialistov je veliko premalo, ZZS mora nujno povečati število mentorjev za specializacije iz urgentne medicine. Potrebno bo celo desetletje, da bo specialistov urgentne medicine dovolj in bodo v celoti lahko prevzeli delo v urgentnih centrih.
  • Ministrstvo mora takoj prekiniti s sedanjim deljenim načinom financiranja (primarna raven s pavšali, sekundarna po storitvah), ki onemogoča homogenost delovnega procesa v urgentnih centrih.
  • Določiti je treba pristojnosti specialistov družinske medicine, specialistov urgentne medicine, specialistov iz bolnišničnih specialističnih ambulant, ki se v “prehodnem obdobju” srečujejo v urgentnem centru, ter določiti meje med urgenco v urgentnih centrih in dežurno službo na primarni ravni.
  • Pediatrična urgenca po urgentnih centrih ne deluje.

Prof. dr. Radko Komadina, dr.med., svet.
Generalni sekretar SZD

Novi urgentni centri so dodana vrednost v zdravstvenem sistemu in prinašajo številne koristi za paciente. Pa vendar se soočamo z nezadostnim številom zdravstvenega osebja, deljenim financiranjem, neformaliziranimi razmejitvami pristojnosti, problematiko pediatričnih urgenc…
Javnost bi radi seznanili z nekaterimi težavami, s katerimi se soočamo, predvsem pa bi radi prepričali politiko, da zgradi mostove med bolnišnicami in zdravstvenimi domovi.
Več si lahko preberete v pripetem vabilu.

Vabljeni!

Vabilo (.docx datoteka)

V slovenski družbi je poraba tobaka v vseh oblikah zdravju najbolj škodljiva razvada. Z boleznimi, ki so posledica tobačne odvisnosti izgubljamo zdravje, s prezgodnjo umrljivostjo pa številna življenja. Poraba tobaka v Sloveniji ne upada, Slovensko zdravniško društvo pa kot posebej zaskrbljujočo ocenjuje porast kajenja med žensko populacijo in mladino. Zato pozdravlja in podpira namero Ministrstva za zdravje, da poleg uvajanja določil Evropske direktive o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, predlaga še dodatne ukrepe, ki jih podpira tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Slovensko zdravniško društvo želi posebej izpostaviti svojo podporo popolni prepovedi oglaševanja tobačnih izdelkov, uvedbi licenc za njihovo prodajo in predlogu, da se del z licencami zbranih sredstev nameni varovanju in krepitvi zdravja, prepovedi kajenja v zasebnih vozilih, če so v njih tudi otroci in najstniki, kakor tudi izenačenju elektronskih cigaret z ostalimi tobačnimi izdelki.

Slovensko zdravniško društvo se s tem pridružuje Ministrstvu za zdravje v njegovih usmeritvah po zmanjšanju uporabe tobačnih izdelkov v slovenski družbi, pri sprejemanju in obravnavi določil predlaganega Zakona po poziva poslance Državnega zbora, da v okviru demokratične razprave izkažejo svojo zavzetost in skrb za zdravje slovenskih državljanov.

Za Slovensko zdravniško društvo:

Predsednik SZD: prof. dr Pavle Poredoš, dr. med.
Predsednik Glavnega strokovnega sveta SZD: prof. dr. Miran F. Kenda, dr. med.

Ljubljana , 31.03.2016

Izšel je nov univerzitetni učbenik: Iztok Takač in Ksenija Geršak s sodelavci z naslovom GINEKOLOGIJA in PERINATOLOGIJA. Učbenik Ginekologija in perinatologija predstavlja najobsežnejše delo s področja ginekologije in perinatologije v slovenskem jeziku in je plod sodelovanja 86 uglednih strokovnjakov.

Vabimo vas na predstavitev knjige, ki bo 22. 4. 2016 ob 11:00 uri, v Avditoriju Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8. Več si lahko preberete v priloženi zloženki.

Zloženka Ginekologija in perinatologija (.pdf datoteka)

Prepoznavnost anesteziologije kot posebne medicinske stroke je slaba, tako doma kot v tujini. Predstve o anesteziologu, anesteziološkem delu in vlogi anesteziologa v bolnišnici so v javnosti pogosto napačne. Zato smo dolžni svojo stroko predstaviti v javnosti in delo anesteziologa, njegove zadolžitve in odgovornosti približati posamezniku, potencialnemu pacientu, da bo zaradi svoje varnosti zahteval, da za njega skrbi ustrezno usposobljen zdravnik.

doc. dr. Maja Šoštarič, prof. dr. Mirt Kamenik, prim. mag. Dušan Vlahović

Celotni članek si lahko preberete na Učnem portalu.

V časopisu Delo je dne 10. marca 2016 objavljeno stališče predsednika SZD prof. dr. Pavla Poredoša, dr. med., o tem, da je Hipokratova prisega še kako živa in da obstajajo pravila sodelovanja zdravnika s farmacevtskimi podjetji.

Članek v Delu – Pavel Poredoš (.pdf datoteka)