Zdravniške organizacije so včeraj, 18. marca 2024, na izredni seji Koordinacije sprejele naslednje sklepe:

1. Stavka je klic obupa za ohranitev javnega zdravstvenega sistema.

2. Zdravniške organizacije pozdravljamo mediacijo kot zbliževanje stališč, vendar pozivamo k čimprejšnji določitvi rokov za njen zaključek, saj to zahtevajo rastoče stiske bolnikov (in posledično tudi zdravstvenega osebja).

3. Po objavljenih podatkih NIJZ se obseg dela v dosedanjem poteku stavke (do 15. marca) ni bistveno zmanjšal, nasprotno, epidemija gripe je skupen obseg zdravstvenih storitev celo povečala, iz česar lahko napačno sklepamo, da stavka nima posledic. V njenem nadaljevanju se bodo le-te drastično pokazale.

4. Med stavko je poskrbljeno za vse ranljive skupine, vendar se izteka čas za vse tiste, ki jih je bilo v začetku stavke varno prenaročati. Vladni pogajalci se morajo tega zavedati in prevzeti odgovornost za neetično zavlačevanje.

5. Zdravniki, ki se zaradi neetičnega zavlačevanja stavke soočajo s stisko, se lahko po pravno in drugo pomoč še naprej obrnejo na Zdravniško zbornico Slovenije.

Koordinacija zdravniških organizacij:

Slovensko zdravniško društvo
Zdravniška zbornica Slovenije
Fides
Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov

Zdravniki in bolniki zahtevamo uresničevanje zakonskih obvez organizatorja javnega zdravstva, da bolnikom zagotovi zdravljenje v ustreznem času. Vlada naj omogoči kratkoročno ustrezne organizacijske oblike za delo manjkajočih zdravnikov v matični ustanovi, dolgoročno pa poskrbi za ustrezno število diplomantov.

Dostopnost so zdravniki desetletja omogočali s prekomernimi obremenitvami – z delom v prostem času. Slovenska medicinska akademija se zavzema za organiziran prehod na zakonsko določen evropski delovni čas (40 + 8 ur). Z umikom soglasij za delovno obveznost preko zakonsko določenega delovnega časa se poveča kakovost medicinske obravnave bolnikov in zagotovi boljše delovne pogoje zdravnikov. To se je pred stavko zdelo neuresničljivo.

V Slovenski medicinski akademiji smo solidarni s sindikatom Fides in mu izražamo podporo pri zahtevah za izvršitev lani podpisanih zavez vlade. Nespoštovanje podpisanih dogovorov škodi vsem, predvsem pa ohranjanju javnega zdravstvenega sistema.

Slovenska medicinska akademija

Slovensko zdravniško društvo je v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije je pred prvim branjem Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v parlamentu organiziralo novinarsko konferenco na temo evtanazije. Na novinarski konferenci so prof. dr. Radko Komadina, predsednik Slovenskega zdravniškega društva, prof. dr. Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije; prof. dr. Matjaž Zwitter, predstojnik Katedre za medicinsko etiko na Medicinski fakulteti Maribor in asist. dr. Maja Ebert Moltara, vodja specializiranega paliativnega tima na Onkološkem inštitutu, predstavili pomislekeglede predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Posnetek najdete na povezavi: https://youtu.be/hXGlU0M5q4k?si=NHVgrWuX9qFSE37v

V Slovenskem zdravniškem društvu smo zaskrbljeni glede razmer v slovenskem zdravstvu in vtisa, da odločevalci ne hitijo z rešitvami. 

Razočarani smo, da Ministrstvo za zdravje rešuje problem slovenskega zdravstva v TV oddajah z ljudmi, ki nimajo primernih kompetenc in niso člani katerekoli relevantne zdravstvene organizacije.

V prvi vrsti je potrebno spoštovati osnovna komunikacijka načela in opustiti žaljenje in poniževanje sogovornikov, prav tako pa morajo biti pogajalci z najvišje ravni države in zdravniških organizacij.

Podpisane dogovore je v pravni državi potrebno spoštovati.

Slovensko zdravniško društvo

Obseg dela v javnem zdravstvenem sistemu zamejuje ZZZS, medtem ko na obseg samoplačniških storitev nima vpliva. Delo zdravnikov pri zasebnih izvajalcih s soglasjem javnega zavoda je zakonito in skrajšuje čakalne dobe v javnem sistemu. Zato je izraz »dvoživka« za tovrstne zdravnike žaljiv.

Čakalne dobe v javnih zavodih in pri zasebnikih koncesionarjih v javni mreži so povezane s programom, ki ga v obsegu vnaprej določa plačnik (ZZZS) s svojo košarico pravic osnovnega zdravstvenega zavarovanja (OZZ). Na obseg samoplačniških storitev pa ZZZS nima vpliva. Posamezniki, ki se poslužijo samoplačniških storitev pri zasebnikih, razbremenijo čakalne dobe pri ZZZS-ju, a mu ob tem še plačajo svoje OZZ. Torej plačujejo ZZZS- ju za storitve, ki jih ne koristijo.

Zdravniki kot javni uslužbenci lahko na zakonit način s soglasjem javnega zavoda, ob pogoju da pri delodajalcu korektno opravijo svoj obseg dela, delajo pri drugih delodajalcih, v kolikor imajo le ti izpolnjene vse pogoje za delovanje. Zdravniki delajo pri zasebnikih v svojem prostem času. S tem dodatnim delom razbremenjujejo javni zdravstveni sistem, ki ga sicer zamejuje ZZZS z odobrenim programom, zato je to delo etično in za bolnike koristno.

Zaničljivo imenovanje zdravnikov z »dvoživkarji«, ki prispevajo k skrajševanju čakalnih dob na zakonit in etičen način v svojem prostem času je žaljivo.

Vsi ti zdravniki imajo licenco za delo zdravnika specialista in zakonito plačujejo obveznosti do države.

V četrtek, 22. februarja, so člani Slovenske medicinske akademije predstavili glavne probleme v slovenskem zdravstvu, kot so: enost in enovitost zdravstvenega sistema, dostopnost zdravstvenih storitev na primarnem in na sekundarnem nivoju, delitev med akutno in urgentno medicino ter problematika urgentnih centrov.

Na novinarski konferenci so sodelovali: prof. dr. Bojana Beović,  prof. dr. Radko Komadina, prof. dr. Dušica Pahor, prof. dr. Pavel Poredoš in prof. dr. David Vodušek.

Posnetek novinarske konference si lahko ogledate na povezavi.

Državljani Slovenije plačujemo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije obvezno zdravstveno zavarovanje, ki s tem prevzema odgovornost, da zavarovancu v razumnen času priskrbi zdravstveno storitev. Pozdravljamo odločitev sodišča 1. stopnje, ki je to potrdilo v danes objavljeni sodbi, da je ZZZS dolžan zagotoviti zavarovancu osebnega zdravnika. Iz tega izhaja, da je potrebno odgovornost ZZZS razširiti tudi na zagotovitev vseh ostalih storitev osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Menimo, da za čakalne dobe nikakor niso krivi zdravniki, ki jim obseg dela določa ZZZS.

ZZZS je v razumnem času dolžan za svoje zavarovance poiskati primernega izvajalca, bodisi pri vseh licenciranih zdravnikih v Sloveniji ali v Evropi, kot je navada v OECD.

Slovensko zdravniško društvo

Ljubljana, 16. februarja 2024

Odbor za bolnišnično in specialistično zdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije je na današnjem izrednem srečanju s strokovnimi direktorji slovenskih bolnišnic in v sodelovanju z Glavnim odborom Slovenskega zdravniškega društva preučil s strani Ministrstva za zdravje naročene projekcije za delo bolnišnic v času umika soglasji zdravnikov za delo preko zakonskih omejitev. Število umikov soglasij se spreminja, prihajajo dodatni preklici kot tudi posamezni umiki preklicev. Ugotavlja se, da so zdravniki v več zavodih opravljali prekomerno delo brez podpisanih soglasij in bi tako lahko praktično takoj prenehali opravljati delo, ki presega 40+8 ur.

Ugotavljamo, da so praktično vse bolnišnice življenjsko odvisne od pogodbenih specialistov iz drugih zdravstvenih zavodov in svojih zaposlenih, ki s svojim delom preko 40-urnega delovnega tednika omogočajo, da se bolnišnice vsaj približajo izvajanju nujne medicinske pomoči in pogodbenim letnim obveznostim bolnišnic do plana ZZZS. Velika večina zdravnikov ne dela pri drugem delodajalcu izven javnega zdravstva, temveč z nadurnim delom zagotavljajo neprekinjeno zdravstveno varstvo (NZV) v lastni bolnišnici.

Zaradi napovedanih umikov soglasij za nadurno dela zdravnikov je ogroženo NZV, saj bo v regijskih bolnišnicah ob doslednem upoštevanju zakonskih omejitev najkasneje šesti dan po uveljavitvi umika soglasij zmanjkalo zdravniškega osebja, kar se bo vsak nadaljnji dan samo še stopnjevalo. Vsa nenujna elektivna dejavnost se bo deloma zmanjšala in nato postopno ugašala, saj se bodo zdravniki predodeljevali v zagotavljanje NZV. Posledično to lahko pomeni premik pacientov tako v urgentne službe kot v obe terciarni bolnišnici, ki nista v tolikšni meri odvisni od zunanjih zdravnikov. Pričakuje se domino efekt zmanjševanja storitev po bolnišnicah. Kakovost storitev se bo vrnila za nekaj deset let nazaj, zaradi pomanjkanja osebja se bodo ob doslednem upoštevanju omejitev delovne zakonodaje zapirali celo pediatrični oddelki in posamezne porodnišnice.

Dodatno zaskrbljenost povzroča možnost, da po zaključku stavke veliko kolegic in kolegov ne bo želelo ponovno podati soglasja za več kot 40+8 oziroma neprekinjeno delo 16 ur. Večina zdravnikov dežurstev ne jemlje kot možnost dodatnega (nekonkurenčnega) prihodka, temveč kot neljubo obremenitev. Ostali bodo na evropski direktivi o delovnem tedniku, ki velja od 2020 dalje, kar bo paraliziralo javno zdravstvo. Sedaj preživi zahvaljujoč nadurnem delu zdravnic in zdravnikov v javnem zdravstvu.

Na podlagi navedenega ugotavljamo, da ni mogoče pripraviti naročenega načrta za delo v napovednih pogojih dela. Zato smo prosili za navodila Ministrstvo za zdravje, kako nadomestiti izpadle programe, saj je glede na obstoječe kadre ob prenehanju kršitev zakonskih omejitev o delovnih obveznostih nemogoče načrtovati varne rešitve za prebivalce Slovenije. Zato je nujno, da se odgovorno pristopi k dogovoru s sindikatom in vloži vse napore v končanje stavke.

Boštjan Kersnič,
predsednik Odbora za bolnišnično in specialistično zdravstvo

Javni zdravstveni sistem vrsto let sloni na nadurnem delu zdravnic in zdravnikov, zato opozarjamo na posledice dela 40 + 8 ur, saj se v tem primeru zdravstvo ne bo vrnilo na raven delovanja pred januarjem 2024. Organizacija slovenskega zdravstva se bo poslabšala, čakalne dobe in dostopnost do specialističnih obravnav pa še bolj podaljšale. V SZD kot neodvisni strokovni organizaciji se zavzemamo za dostopen javni zdravstveni sistem z boljšimi in varnejšimi delovnimi pogoji.

Javni zdravstveni sistem vrsto let sloni na nadurnem delu zdravnic in zdravnikov. Številne zdravnice in zdravniki zagotavljajo neprekinjeno zdravstveno varstvo tako, da delajo nadure (z različnimi imeni za delo preko rednega delovnega časa). Z umikom soglasij nastopi konec »delavcev iz ur«. Mlade generacije imajo druge življenjske vrednote kot pred desetletji.

Napovedani umik soglasij s strani ministrstva, ki jih zdravnice in zdravniki potrebujejo za delo pri drugem delodajalcu, bo povzročil, da bodo javni zavodi izgubili možnost organizacije neprekinjenega zdravstvenega varstva na področjih, ki so deficitarna na več kot 20 področjih (radiologija, anesteziologija, specialna področja kirurgije in interne medicine, nevrologija, urgentna medicina, družinska medicina,…).

Izražamo veliko zaskrbljenost, saj bodo številne zdravnice in zdravniki tudi po koncu sedanjih stavkovnih aktivnosti želeli nadaljevati delo v okviru evropske direktive delovnega časa 40+8 ur na teden, kar bo povzročilo, da se javno zdravstvo ne bo več vrnilo na raven delovanja pred januarjem 2024. Vse to bo močno omejilo dostopnost bolnikov do specialističnih obravnav.

V SZD razumemo stavko zdravnic in zdravnikov kot poskus ohranitve dostopnosti javnega zdravstva z boljšimi in varnejšimi delovnimi pogoji.

Slovensko zdravniško društvo apelira na vlado k spoštovanju pravne države in izpolnitev podpisanega dogovora iz leta 2023, objavljenega tudi v Uradnem listu RS dne 3. februarja 2023.

FIDES in Vlado RS pozivamo, da podpreta vse aktivnosti, ki izboljšujejo pogoje za delo zdravnikov in zobozdravnikov in pripomoreta k takojšnji vzpostavitvi javnega in dostopnega zdravstvenega sistema.

Opozarjamo, da:

  • je zdravnikov v Sloveniji premalo, primarni nivo ne uspe vršiti vloge tistega, ki skrbi za vstop bolnika v javni zdravstveni sistem (osebni zdravniki ne uspejo opraviti svojega dela, kar dodatno povečuje čakalne vrste pri specialistih, zaradi česar se bolniki poslužujejo samoplačniških pregledov),
  • primarni nivo je slabše dosegljiv kot pred epidemijo,
  • zdravniki so pahnjeni v agente ZZZS (številne birokratske storitve, s katerimi se morajo ukvarjati zdravniki, čeprav zanje ni potrebna zdravniška izobrazba),
  • državljani ne dobijo vsega, kar ZZZS obljublja,
  • čakalne dobe so v rokah ZZZS,
  • koncept urgentnih centrov je zašel s poti, velik delež njihovih uporabnikov na potrošniški način zlorablja javno zdravstvo,
  • javno in zasebno ni razmejeno.

V stiski so tako bolniki kot zdravniki. Stremimo k zbližanju pogajalskih stališč, saj

se s podaljševanjem pogajanj ogroža bolnike, kar ni v interesu nikogar, nikakor pa ne pripomore k ohranitvi javnega zdravstvenega sistema.