Predstavitev Slovenskega zdravniškega društva

Slovensko zdravniško društvo je bilo ustanovljeno leta 1861 in je ena najstarejših srednjeevropskih zdravniških organizacij. Predstavlja prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko združenje zdravnikov, zobozdravnikov in študentov zadnjega letnika medicinske fakultete, ki delujejo v Republiki Sloveniji. V društvo se lahko vključijo tudi slovenski zdravniki in zobozdravniki iz zamejstva in tujine ter posamezni tuji zdravniki, ki se povezujejo z medicinsko stroko v Sloveniji. V okviru društva deluje 65 strokovnih sekcij, 13 regijskih društev, 27 strokovnih svetov in trenutno združuje več kot 4.000 članov.

Poslanstvo Slovenskega zdravniškega društva:

  • spremljanje razvoja stroke in zdravstvene politike in oblikovanje smernic za posamezna strokovna področja medicine;
  • predlaganje novih metod diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije za posamezna strokovna področja medicine;
  • priprava strokovnih stališč, analiz, predlogov in ocen stanj za upravne organe, ustanove, organizacije v skladu s sodobnimi priporočili stroke;
  • prenos strokovnih spoznanj in sodobne medicinske doktrine slovenskim zdravnikom;
  • ovezava slovenske medicinske znanosti z mednarodnim okoljem;
  • predstavitev ključnih dosežkov, spoznanj, novosti in relevantnih tem na področju zdravljenja splošni javnosti;
  • opozarjati na problematiko, s katero se sooča medicinska stroka;
  • povezovanje z združenji bolnikov ter drugimi relevantnimi organizacijami v Sloveniji.

Društvo svoje poslanstvo udejanja prek regionalne društvene mreže, ki zagotavlja enakomeren in hiter prenos strokovne doktrine in znanja v Sloveniji, ter prek svojih strokovnih sekcij, društev in združenj, ki povezujejo strokovnjake posameznih ožjih specialnosti (podenote Slovenskega zdravniškega društva). Ta strokovne združenja so organizirane tako, da pokrivajo področja posameznih temeljnih specializacij v Sloveniji v skladu z zahtevami UEMS-a in zagotavljajo prenos znanja tudi za tiste multidisciplinarne stroke, ki zaenkrat še nimajo svojih specializacij.

Povezovanje

Slovensko zdravniško društvo je član Svetovnega zdravniškega združenja (World medical Association) in Evropskega foruma zdravniških društev in WHO.  Strokovna združenja, društva in sekcije SZD pa so včlanjene v Union European des Medicin Specialiste.

Zdravniški vestnik

Slovensko zdravniško društvo izdaja tudi strokovno revijo Zdravniški vestnik, ki nepretrgano izhaja že od leta 1929. Čeprav je delo v društvu prostovoljno, je članom do sedaj vedno uspelo ohranjati visoko strokovno raven delovanja in samostojnost, ki se ni nikoli podrejala političnim pritiskom. Slovensko zdravniško društvo tudi sedaj predstavlja enega od temeljev civilne družbe.

Priznanja

Zaradi uspešnosti Slovenskega zdravniškega društva pri prenašanju strokovnih spoznanj in vodenju ter organiziranju stalnega podiplomskega izpopolnjevanja in usposabljanja ter priprave vsebin specializacij Republika Slovenija društvu priznala status, da deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, in status, da deluje v javnem interesu tudi na področju raziskovalne dejavnosti. Leta 2011 je predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk Slovensko zdravniško društvo ob njegovi 150. obletnici odlikoval z zlatim redom za zasluge za prispevek k razvoju medicinske stroke, za uveljavljanje visokih etičnih vrednot zdravništva ter za prispevek k razvoju društvene, stanovske in splošne kulture na Slovenskem.

Kongres Slovenskega zdravniškega društva

Osrednji dogodek Slovenskega zdravniškega društva je kongres SZD, ki poteka v oktobru. Vsakoletni dogodek je namenjen razpravi in izmenjavi mnenj v okviru izpostavljene stanovske teme in strokovne teme. V okviru dogodka poteka tudi podelitev strokovnih nazivov (primarij) in posebnih priznanj častnim članom SZD za njihov prispevek k delovanju društva.