Na seznamu upravičencev je tudi Zveza društev Slovensko zdravniško društvo.

Kirurški dnevi, ki jih Katedra za kirurgijo MF UL pripravlja letos že oseminštiridesetič, predstavljajo enega večjih strokovnih sestankov v regiji, v Sloveniji pa največji letni zbor kirurgov vseh strok. Nekoč je bil dvodnevni simpozij edini stik med primarnim, sekundarnim in terciarnim zdravstvom, zastavil ga je pred več kot pol stoletja pokojni prof. dr. Pavle Kornhauser, njegovo delo pa je nato dolga leta nadaljeval prof. dr. Vladimir Smrkolj. Generacijam kirurških specializantov je zbornik vsakoletnih Kirurških dnevov pomenil učno gradivo pred specialističnim izpitom. Z razvojem informacijskih tehnologij so nova znanja z lahkoto dostopna preko računalnikov in aplikacij na pametnih telefonih, vendar strokovnjaki napovedujejo, da se bo v tekmi z informacijsko tehnologijo pisana beseda ohranila. Če je zapisana v slovenskem jeziku, ima še mnogo širši simbolni pomen in vrednost.

Nasledniki profesorjev Kornhauserja in Smrkolja se trudimo, da bi ohranili visok akademski nivo dvodnevnega interdisciplinarnega srečanja, hkrati pa s praktičnimi strokovnimi rešitvami delovali povezovalno med kirurgi, anesteziologi, splošnimi zdravniki, specialisti in specializanti vseh treh strok, ki se pri svojem delu srečujejo s kirurško bolnim bolnikom. Sodobne tehnologije in vse večja subspecializacija drobijo tudi kirurške sestanke, zato smo letošnji koncept strokovnega srečanja dopolnili tako, da smo v  krovnem Združenju kirurgov Slovenskega zdravniškega društva, ki povezuje 21 kirurških strokovnih sekcij in združenj, kot partnerski soorganizatorici povabili tudi Katedro za kirurgijo MF v Ljubljani in Mariboru. V okviru letošnjih Kirurških dnevov bo Združenje kirurgov SZD izvedlo tudi volilno skupščino, ki jo pripravlja vsaka štiri leta.

16. in 17. novembra 2018 smo v kongresnem centru Grand hotela LifeClass v Portorožu izbranim vabljenim predavateljem iz Slovenije priključili vabljene predavatelje iz Nemčije in Hrvaške.

 

Veselimo se tvorne strokovne konference in prijetnega druženja,

prof. dr. Radko Komadina, predsednik organizacijskega odbora Kirurških dnevov

155. redna letna skupščina Slovenskega zdravniškega društva

»Tako lahko zgolj upamo, da bomo z novo vlado imeli več sreče in pripravljenosti za sodelovanje ter da bomo složno pripravljali učinkovite zakonske rešitve v dobrobit bolnikom« (izjava za javnost, SZD, 2014). Da, 2014!

Svetovno zdravniško združenje (WMA), katerega polnopravni član je SZD, opozarja, da zdravje ne sme biti ekonomska kategorija in predmet trgovanja. Nacionalni zdravstveni sistemi ne prenesejo volonterskega organizacijskega pristopa in naj bodo harmonizirani z mednarodnim okoljem.

V posmeh zgornjim trditvam slovensko zdravništvo ni bilo slišano in ni bilo sprejeto kot partner pri kreiranju zdravstvene politike. Zadnje leto je ta praksa dosegla vrhunec z neposrečenimi noveliranji petih od šestih zdravstvenih zakonov.

Stanovska tema letošnje skupščine SZD je podrobno osvetlila kvarni vpliv Zakona o pacientovih pravicah, Zakona o zdravniški službi in zlasti Zakona o zdravstveni dejavnosti na kakovost zdravnikovega dela in na bolnikovo varnost. Zdravnika kot nosilca zdravstvene dejavnosti novelirana zakonodaja razvrednoti, postavlja v neenak položaj javne zavode in zasebne koncesionarje v javni mreži, omejuje volumen zdravnikovega dela, kar je nesmisel ob sočasnem pomanjkanju zdravnikov. Še tisti, ki so, so omejeni, s čimer težko skrajšujejo gigantske, za več sto odstotkov povečane čakalne dobe. Diskriminira mlade zdravnike z licenco kot nosilce dejavnosti. Postali smo namreč edini poklic, ki mora delodajalcu poročati, kaj dela v svojem prostem času. Zdravnikom na primarnem nivoju ob konzultaciji usmerjenega specialista (z neutemeljeno napotnico – kdo bo sodil!?) grozi z denarno kaznijo.

Širita se strah in brezvoljnost pri starejših, želja po iskanju prijaznejšega delovnega okolja pri mlajših kolegicah in kolegih.

Napotnice različnih hitrosti ciljajo na nezasedene kapacitete zdravnikovega dela v bližnji in daljni prihodnosti, v prepolnih čakalnicah sme čakati vsak bolnik največ pol ure, saj ga preko enotne točke naročanja optimalno razvrsti medicinska sestra. Četudi je bolnik nevrološki in mu morda raste možganski tumor, ga v dežurnem časovnem intervalu telefonsko naroča in razvršča na pravi naslov v bolnišnici – po naključju – medicinska sestra z ortopedije. Sestre in zdravstveni sodelavci se vse bolj bojijo napak. Elektronski sistem E-zdravje vzame zdravniku dodatne minute pri obravnavi vsakega bolnika. Z bolnikom izgubljamo očesni kontakt, nemalokrat pa bolnik v spodnjem perilu gleda preko rame svojega zdravnika skupaj z njim v rentgensko sliko na ekranu na mizi. Bolniki so razosebljeni, standardizirano jih obravnavamo v čim krajših časovnih  intervalih, pravzaprav niso več ljudje, temveč dobičkonosni SPP-ji.

Zdravnikom so novelirani zakoni dodatno vzeli vpliv na proces dela, ki je nujen za učinkovito delovanje celotnega sistema in za strokovno in prijazno individualno obravnavo vsakega posamičnega bolnika.

Kriza vrednot se je poglobila. Nekoč negativne vrednote individualizma (sebičnost, pragmatičnost, pohlepnost, pomanjkanje empatije) so danes potrebne posamezniku za uspeh v tekmovanju z vsemi ostalimi. Z zlorabo in prevaro hladnokrvno usmerjajo k uspehu, zmagi, dosegu cilja za vsako ceno. Takšni odnosi se zaradi vse manjše dostopnosti do storitev prenašajo v odnos bolnikov do zdravnikov. Ruši se zavezništvo, vzpostavlja se nekakšen poslovni odnos, kar vodi v izgubo zaupanja. Zdravniku je naročnik/plačnik storitev naprtil dolžnost, da sporoča bolniku, katere pravice, obljubljene od naročnika/plačnika, so mu kratene. Neenakost se povečuje, glasnejši in bolj sebični so bolj uspešni pri doseganju tistega, kar si po obisku spletnih strani predstavljajo, da jim pripada, dostopnost do zdravstvenih uslug večini pa se zmanjšuje.

Zdravniki nismo neoliberalci, a nas javnost tega obtožuje, ko zahtevamo, da se našemu delu prizna mednarodno priznana vrednost. V projekcijah velikih zahodnih držav predvidevajo v naslednjem desetletju zaposlovanje več sto tisoč vzhodnoevropskih zdravnikov in medicinskih sester. Proces izsesavanja se je že razširil v slovenske javne zavode. Zaradi pomanjkanja obojih se zaenkrat zapirajo le posamične sobe, odpadajo občasno operativni programi, a kmalu bo zmanjkalo tudi odgovornih nosilcev programov. Cinizem »če ne dvignete plač zdravnikom, bodo umirali bolniki« se bo udejanjil, če vlada in javnost z družbenim konsenzom ne pričneta takoj prioritetno reševati tega problema.

Javno omalovaževanje in obtoževanje zdravnikov s polnimi imeni, preden je komur koli dokazana krivda, porazno zmanjšuje zaupanje bodočih bolnikov v zdravnike. Kot rebound fenomen se širi epidemija defenzivne medicine, ki po študijah draži zdravstvo za pet do petnajst odstotkov.

Zakonodajalec je naložil zdravniku dolžnost nenehnega strokovnega izpopolnjevanja, a mu hkrati ni opredelil virov financiranja za to obveznost. V prejšnjem režimu so pričakovali, da si je zdravnik kar sam našel svojega donatorja med zainteresiranimi prodajalci zdravil in pripomočkov, nujnih za zdravnikovo delo. Pred desetletjem so stroške, nastale ob plačilu kotizacije in bivanja v tujini, po tihem spremenili v boniteto in za nekaj let nazaj je bilo potrebno doplačati dohodnino. V zadnjem desetletju ostaja industrija vodilni vir financiranja obveznega izobraževanja, le da je potreben vmesen manever zakrivanja vira: donacija industrije mora biti namenjena celotnemu javnemu zavodu, le-ta pa napoti ciljnega zdravnika na strokovno konferenco v tujino. Gre za uzakonjeno korupcijo! Ameriški kolegi, po katerih se zgleduje naša država, ki zaslužijo po 20.000 evrov na teden, si morajo sami plačati stroške kotizacije, potovanja in bivanja na strokovni konferenci. Tudi slovenski zdravniki si želimo, da nam država omogoči popolnoma transparentno financiranje obveznega kontinuiranega izobraževanja. Ker v SPP-jih ni skritega denarja za ta namen v dovolj veliki meri, predlagamo, da tudi specialisti po vzoru specializantov dobijo letni fiksni dodatek reda velikosti stroškov kotizacije na evropskem kongresu, stroškov potovanja na kongres in bivanja v 4-zvezdičnem hotelu. Tak nivo omejuje Etični kodeks tujih farmacevtskih družb v Sloveniji.

V tednu pred letno skupščino nas je prijetno presenetil urad predsednika vlade, saj nas je povabil na razgovor. Tega v preteklih štirih letih nismo bili vajeni. Predsednike vseh štirih zdravniških organizacij, združenjih v Koordinaciji zdravniških organizacij, je sprejel državni sekretar v Uradu predsednika vlade, minister za zdravje in državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Težko je bilo rangirati neumnosti, neizvršljivosti in volontarizme zadnjih let in govoriti le o štirih največjih. Gostitelji so se izkazali kot dobri poznavalci zdravstva in zdravstvenega managementa. S tem smo se Slovenci bolj kot ne naključno približali skandinavski reformi iz leta 2016. Inštitut za etiko, ekonomiko, management in informatiko Karolinske v Stokholmu je z metaanalizo prišel do ugotovitev, da so bolj uspešni managerji v zdravstvu tisti, ki so managersko izobrazbo nadgradili po predhodno končanem študiju na medicinski fakulteti. To so Švedi in Finci uzakonili.

V zaključku naj citiram zahteve Strokovnega parlamenta SZD:

  1. Zavzemamo se za ohranitev javnega in dostopnega zdravstvenega sistema.
  2. Organizacija javnih zdravstvenih zavodov je zastarela in je plan sistemske korupcije. Zahtevamo posodobitev!
  3. Zahtevamo sistematično upravljanje sistema kakovosti in varnosti, kar je dolžan zagotoviti naročnik/plačnik storitev.
  4. Posodobitev zavarovalniškega sistema za povečanje dostopnosti in ohranitev solidarnosti, zahtevamo uvedbo zavarovanja zapletov zdravljenja.
  5. Zahtevamo uzakonitev transparentnega zagotavljanja sredstev za kakovostno trajno izobraževanje zdravnikov. Le to je način, da ohranimo stik z razvito mednarodno medicino.

Kako so povezani kriza vrednot, dehumanizacija obravnave bolnika, defenzivna medicina z objavljenimi podatki WMA o kar 50 odstotnem deležu zdravnikov, ki trpijo za sindromom izgorelosti in Zdravniške zbornice Slovenije, da ima kar 95 odstotkov slovenskih zdravnikov izkušnjo, da so bili žrtev nasilja na delovnem mestu?

»Častno razsodišče SZD z razočaranjem spremlja razlage Ministrstva za zdravje o želji po večji produktivnosti zdravništva in paradigmo “šest ur in pol na dan”. Zdravniški poklic je predvsem intelektualen in ga ne moremo in smemo spremeniti v obrt, kjer se meri količina izdelkov. Vsaka zdravstvena politika, ki bo medicino postavljala v nenaravno vlogo, bo obsojena na neuspeh,« opozarja prim. dr. Teodor Pevec dr. med., predsednik častnega razsodišča Slovenskega zdravniškega društva.

Generalna skupščina Svetovne medicinske organizacije sprejela poročilo Odbora za etiko o evtanaziji in asistiranem samomoru

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva se je udeležil Konference o medicinski etiki in generalne skupščine Svetovne medicinske organizacije (World Medical Association), ki je potekala med 2. in 6. oktobrom v Reykjaviku. Generalna skupščina je 5. oktobra 2018 sprejela poročilo Odbora za etiko o evtanaziji in asistiranem samomoru (Physician Assisted Suicide). Priporočilo navaja, da se razprava o evtanaziji in asistiranem samomoru nadaljuje v konstitucionalnih članicah in nacionalnih zdravniških organizacijah. Odbor za etiko razpravo želi razbremeniti čustev, hkrati pa spoštuje prakse v posameznih državah z različno versko in kulturno tradicijo ter stopnjo razvoja. Odbor je članice pozval k svobodni razpravi in predstavitvi ugotovitev na skupščini Svetovne medicinske organizacije v prihodnjem letu. Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., je pozval Slovensko medicinsko akademijo, ki predstavlja strokovni in etični vrh medicinske stroke, da pripravi širšo razpravo na temo evtanazije in asistiranega samomora, ki bo predvidoma potekala že decembra 2018.

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva se je udeležil Konference o medicinski etiki in generalne skupščine Svetovne medicinske organizacije (World Medical Association)

Stomatološka sekcija SZD podelila priznanja dolgoletnim sodelavkam in sodelavcem Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani

V petek, 29. junija 2018 je Stomatološka sekcija SZD podelila priznanja dolgoletnim sodelavkam in sodelavcem Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani. Na svečani podelitvi je uspehe Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani predstavil vodja akcije, prim. Matej Leskošek dr. dent. med.

Priznanja, ki sta jih podelila prim. Gorazd Sajko dr. dent. med in generalni direktor ZD Ljubljana mag. Rudi Dolšak, so prejeli: Ana Mrgole, Darinka Borovšak Bela, Nataša Serušnik, Lijana Jurečič, Barbara Jelen, Maja Jan, Mirjana Goranovič, Vida Repovž, Damjana Marc, Jasmina Komel, Marina Čok, Rosita Stojkovič, Tina Šircelj Kosec, Sonja Pajntar, Zdenka Suhadolnik, Mojca Kroflič, Majda Šmit, Helena Seidl, Karlina Praprotnik, Ana Dagarin, Aleksandra Škedelj, Zdenka Mataj, Djordje Šiškin, Žanet Verč, Irena Šumer, Patricija Hanžekovič, Irena Skrinar, Majda Kramberger, Rosanda Klakočer, Diana Zorman, Irena Gortnar, Božica Radišič, Maria Pia Mizgur, Damjana Grubar, Nataša Jeras, Blanka Romih, Anka Debeljak, Slavica Mikoš, Milojka Ertl, Natalija Horvat, Marjana Poš, Tinka Mlakar, Gabrijela Jelenko, Danijela Marič, Martina Lavrinec in Bogdana Korošec.

TČZ je bilo pred kratkim nagrajeno tudi kot najboljša inovativna preventivna akcija med šolarji na svetu, projekt pa je aktivno podprlo tudi Ministrstvo za zdravje.

GSK: Čisti zobki
Foto: Žiga Intihar

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 5. junija udeležil osrednje zaključne prireditve 35. Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki poteka pod okriljem Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva.

“Vi ste svetovni prvaki! Nobeni otroci v nobeni drugi državi na svetu nimajo bolj čistih zob kot vi,” je blizu tri tisoč otrokom čestital predsednik republike in se skupaj z njimi zahvalil vsem strokovnjakom, ki so pripomogli k uspehu tekmovanja s 35-letno tradicijo.

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, v katerega so vključeni prav vsi slovenski osnovnošolci, je v lanskem letu prejelo najvišje priznanje Svetovnega zobozdravniškega združenja.

Na Forumu Koordinacije zdravniških organizacij, ki je danes potekal v Domus Medica, so zdravniške organizacije – Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS), Slovensko zdravniško društvo (SZD), FIDES – sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZ) – izpostavile akutne probleme našega zdravstvenega sistema z vidika zdravnikov, opozorile na problematiko zdravstvene reforme, ki je prinesla vrsto negativnih posledic, med njimi daljše čakalne dobe, ki spodbujajo nasilje nad zdravniki, ter zahtevale ukrepanje za izboljšanje zdravstvenega sistema in več vlaganja v dotrajano zdravstveno infrastrukturo. Najtežje bolni bolniki se namreč zdravijo v objektih iz časa avstro-ogrske monarhije (npr. infekcijska klinika, gastroenterologija). Ponovno je bilo slišati tudi poziv k ukinitvi koncesij in postavitvi jasnih pravil za samostojno opravljanje zdravstvene dejavnosti, kar je temelj, da bomo kot pacienti v bodoče resnično imeli izbiro.

Celotno sporočilo za javnost.