Sklepi, ki so bili sprejeti na seji strokovnega parlamenta in po stanovskem delu srečanja na temo: Položaj mladih zdravnikov v Sloveniji in Evropi / Beg možganov iz Slovenije.

1. Udeleženci so potrdili poslanstvo Slovenskega zdravniškega društva, ki je zapisano v temeljnih aktih: skrb za prenos znanja iz tujine v domovino (smernice) in skrb za sodobne programe podiplomskega izobraževanja (priprava vsebin specializacij).

2. Zdravniške organizacije so pri svojem delovanju avtonomne in se komplementarno dopolnjujejo v okviru Koordinacije zdravniških organizacij. Tako želimo v največji možni meri udejaniti interese bolnikov, interese zdravnikov in interese celotne družbe na področju zdravstva. Potrebno je redefinirati pristojnosti posameznih zdravniških organizacij – predvsem SZD in ZZS, kar bomo udejanili s 1.1. 2016, ko SZD prevzame enoletno predsedovanje KZO.

3. Ministrstvo za zdravje v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 2025 podeljuje Slovenskemu zdravniškemu društvu naloge za oblikovanje, zagotavljanje, posodabljanje in izvajanje strokovnih smernic, standardov kakovosti, kliničnih poti oz. doktrine zdravljenja na posameznem področju oz. specialnosti.

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svet.
generalni sekretar SZD

Ljubljana, 18. november 2015 – Slovensko zdravniško društvo je pozorno spremljalo reševanje kritičnega pomanjkanja anesteziologov v UKC Maribor in sporočilo, da lahko do podobne situacije pride tudi v UKC Ljubljana in drugih slovenskih bolnišnicah.

Po tem kriznem modelu lahko pričakujemo podobno stisko povsod, kjer plačnik in lokalni menedžment prekomerno izčrpavata kadrovske vire v korist pozitivnega finančnega poslovanja in pri tem zapostavljata načela strokovne varnosti.

Bega možganov ne predstavljajo zgolj mladi nezaposleni zdravniki, temveč izkušeni nosilci dela, ki jih v zadnjem letu vabijo boljši delovni in raziskovalni pogoji v evropskih državah. Izkušeni zdravniki na ta način udejanjajo svoje poslanstvo v okolju, ki jim nudi bistveno višjo strokovno varnost. Pozivamo zdravstveno politiko, da takoj sprejme standarde in normative, da se v bodoče takšne nevarne strokovne situacije preprečijo. Zdravniške organizacije so v dokumentu Strategija to predlagale že pred leti.

Prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med., v. svet.
predsednik SZD

Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svet.
generalni sekretar SZD

Na 27. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je bila v torek, 10. novembra 2015, je Združenje žilnih kirurgov Slovenije uredilo formalnosti do Slovenskega zdravniškega društva ter tako postalo pridruženi član SZD.

V četrtek, 18. junija 2015, bo ob 15.00 v sejni sobi stavbe C Onkološkega inštituta Ljubljana potekala volilna skupščina Kancerološkega združenja SZD.

Dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva
  2. Poročilo predsednika združenja
  3. Poročilo nadzornega odbora
  4. Volitve novih članov organov združenja:
    – Volitve novih članov upravnega odbora (predsednik, podpredsednik, blagajnik)
    – Volitve novih članov nadzornega odbora (predsednik, člani)
  5. Razno

Na 10. redni seji Glavnega odbora SZD , ki je bila v četrtek, 12. marca 2015 so prisotni potrdili, da bo 152. redna letna skupščina SZD – 16. in 17. oktobra 2015 v Moravskih Toplicah v Hotelu Livada. Logističen del skupščine SZD bo prevzelo Pomursko zdravniško društvo. Potekala bo tudi slavnostna podelitev diplom častnim članom in primariatov. Za zagotovitev udeležbe po regijah so zadolženi predsedniki regijskih društev, ki bodo poskrbeli za razdelitev vabil in apelirali na svoje člane, da se skupščine udeležijo v čim večjem številu. Za stanovsko temo se potrdi naslov: Status mladih zdravnikov / beg možganov, strokovna tema pa bo »Etika na razpotju« . Vabilo in zloženka bosta članom še sledila.

Polona Lečnik Wallas, univ. dipl. soc.

Na 22. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, v torek, 10. februarja 2015 je prof. dr. Miran Kenda, dr.med., opozoril na nedavno sprejeto odločitev na 73. skupščini ZZS (17.12.2014) v vezi homeopatije – sklep št. 9: »Skupščina ZZS predlaga MZ, da se predpisi spremenijo tako, da zgolj ukvarjanje s homeopatsko dejavnostjo ni razlog za odvzem zdravniške licence.«

V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da je sprejeti sklep zelo ohlapen in všečen javnemu mnenju in političnim interesom in ga mediji dodobra popularizirajo. Dejstvo pa je, da je strokovna javnost veliko bolj zadržana, vključno z državno KME, ki jo vodi doc.dr. Božidar Voljč. Prof. Poredoš je povedal, da se je udeležil seje Odbora za zdravstvo pri DZ in skozi razpravo se je pokazalo, da je slovenski prostor tudi glede evtanazije izrazito razdeljen. Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: Sprejeta priporočila ZZS v zvezi s homeopatijo (73 skupščina ZZS- sklep št. 9) niso skladna s Kodeksom medicinske etike.

Polona Lečnik Wallas, univ.dipl.soc.

Na 22. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je bila v torek, 10. februarja 2015 so člani sprejeli sklep, da se za podpresednika GSS imenuje Prof.dr. Ljuba Marion-a.

Polona Lečnik Wallas, univ.dipl.soc.

Na 22. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je bila v torek, 10. februarja 2015 je GSS sprejel sklep, v katerem podpira ustanovitev sekcije vendar pod spremenjenim imenom, ki jasno opredeljuje, da gre za izvedeništvo v okviru zavarovalništva in ne sodno izvedeništvo. Predlagano ime je : Sekcija za medicinsko izvedeništvo in zavarovalniško medicino SZD.

Polona Lečnik Wallas, univ.dipl.soc.