Osnove medicinskega izvedenstva in zavarovalniške medicine

Datum:21. september 2018 – 18. september 2019
Ura:09:00
Organizator:Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino pri SZD
Lokacija:Jakopičeva dvorana
ZZZS, Miklošičeva 24, Ljubljana.
Kotizacija:250 EUR brez DDV (pogodbeni sodelavci ZZZS),
ostali 500 EUR brez DDV

Izobraževanje zagotavlja temeljna znanja potrebna za odločanje o pravicah zavarovanih oseb, ki izhajajo iz socialnih zavarovanj, izdajanje izvedenskih in drugih strokovnih mnenj v upravnih in drugih postopkih, ter za delo na področju finančno medicinskih nadzorov. Prireja ga Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu praviloma na 2 – 3 leta. Prednost pri vključitvi v izobraževanje imajo tisti, ki to delo že opravljajo.

Slušatelji in slušateljice morajo imeti praviloma končano:

 • Medicinsko fakulteto (splošna smer ali stomatologija) in specializacijo katerekoli smeri ali
 • Fakulteto za farmacijo in specializacijo katerekoli smeri (za opravljanje nadzorov) ali
 • Zdravstveno fakulteto in magisterij (za opravljanje nadzorov).

Izobraževanje iz medicinskega izvedenstva in zavarovalniške medicine traja dva semestra oziroma 400 ur, od tega je 50 ur organizirano v obliki predavanj in seminarjev, 350 ur pa predstavlja samostojno delo z mentorstvom za pridobitev praktičnih znanj.

Kotizacija je 500 Eur brez DDV oziroma 250 Eur brez DDV za pogodbene sodelavce ZZZS. Kotizacije so oproščeni predavatelji in upokojenci.

Namen izobraževanja je seznanitev s/z:

 • Sistemi zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja (javno-zdravstveni vidik, pravni vidik, ekonomski vidik);
 • Zavarovalniški modeli v svetu;
 • Računovodske informacije v zdravstvenem sistemu;
 • Zdravstveno informacijski sistemi;
 • Kakovost v zdravstvu;
 • Slovenski zdravstveni sistem in naloge njegovih akterjev (Ministrstvo za zdravje, NIJZ, ZZZS, zavarovalnice, ki urejajo prostovoljno zdravstveno zavarovanje; klinike in inštituti, izvajalci na sekundarnem in primarnem nivoju zdravstvenega sistema);
 • Obračunski modeli na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju slovenskega zdravstvenega sistema;
 • Finančno medicinski nadzor na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju;
 • Začasna in trajna nezmožnost za delo po Mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB) in Mednarodni klasifikaciji funkcioniranja (MKF);
 • Odločanje o nezmožnosti za delo;
 • Ocena tveganja in opis delovnega mesta;
 • Zdraviliško zdravljenje kot del rehabilitacije pacienta in postopki odločanja v zvezi s tem;
 • Medicinski pripomočki in postopki odločanja v zvezi s tem;
 • Upravni postopek pri odločanju o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;
 • Nadzorni postopek;
 • Medicinsko izvedenstvo v upravnem in sodnem postopku.

Predavanja in seminarji bodo potekala v Jakopičevi dvorani,  ZZZS, Miklošičeva 24, Ljubljana. Praktično delo bo prilagojeno siceršnjemu delovnemu procesu in bo potekalo tudi na območnih enotah ZZZS.

Pogoji za pristop k zaključnemu preverjanju znanja so:

 • Dokazilo o obisku predavanj in seminarjev,
 • Dnevnik praktičnega znanja in sprotnega preverjanja znanja s podpisi mentorjev,
 • Dokazilo o opravljenem enem seminarju,
 • Predloženo mnenje mentorja o komunikacijskih veščinah.

Zaključni izpit je ustni pred tričlansko komisijo.

Organizator bo vložil prošnjo za priznanje kreditnih točk za neprekinjeno podiplomsko izobraževanje pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Po uspešno opravljenem preverjanju znanja slušatelji in slušateljice pridobijo Diplomo SZD za Posebna znanja iz medicinskega izvedenstva in zavarovalniške medicine.

Kontaktni osebi za informacije:

Začetek izobraževanja je 21. septembra 2018.

Prijava na izobraževanje je zaključena, saj so vsa razpoložljiva mesta že zasedena.

Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino pri SZD

Prijava:

Prijavnica za posameznike ( .pdf datoteka)

Skupinska prijavnica ( .pdf datoteka)

Prijava na izobraževanje je zaključena, saj so vsa razpoložljiva mesta že zasedena.